Skip to main content

Riskanalys

Allmänheten utgör alltid en risk då de kan skada sig själva och andra. Flera moment i projektet kräver arbete på hög höjd. Vid arbeten med tunga stenblock och glaskonstruktioner krävs mycket planering för att undvika skador på personal och miljö. Föregående nämnda risker hanteras genom arbetsmiljöplaner (AMP) där de olika riskerna bedöms och motverkas genom planering och arbetsmetod. Många delar av projektet är beroende av vackert väder, dvs lite regn. Projektet kan bli försenat om Länsstyrelsen i Kalmar inte ger de tillstånd som behövs för den vattenverksamhet som ska bedrivas i projektet.

Ekonomi
Ekonomisk riskanalys har utförts genom väl genomarbetade kalkyler samt kvalitetsgranskning av flera parter. Skulle mot förmodan antalet gäster sjunka med ca en tredjedel mot vad kalkylerna redovisar är projektet fortfarande genomförbart och har ekonomisk bärighet.

Kvalitetssäkring
Varje delmoment kvalitetssäkras genom besiktning och uppföljning på plats. Projekt och ekonomiuppföljning sker löpande för att fånga upp eventuella risker. Månadsmöten hålls för att genomlysa både kvalité och ekonomi där eventuella avvikelser dokumenteras.