Skip to main content

Kommunikationsinsatser

Under projektets gång kommer de som bor i Gullringen hållas informerade genom anslag och hembygdsföreningen.

Fiskevårdsföreningen kommer hållas informerad beträffande vattennivåerna ovan dämmet eftersom det påverkar fisket.

Hemsida kommer finnas där projektet uppdateras vartefter med de insatser som genomförs.

Vid större händelser kommer inbjudan gå ut till de närmast boende och hembygdsföreningen för att de ska känna sig involverade.

Vimmerby kommuns Gatuchef och Mark- och Exploateringsingenjör kommer givetvis att informeras fortlöpande.

Laj Illustration AB håller i kontakter med press och övriga intressenter för att undvika onödiga missförstånd.

Intressenter
Vimmerby kommun och de som bor i Gullringen är i högsta grad intresserade av projektet eftersom det påverkar boendemiljö samt tillgång till naturstigen och badplatsen. Kalmar Länsstyrelse är också en viktig intressent eftersom deras miljödirektiv ska följas. När museet kommer igång kommer Gullringens hembygdsförening bli involverade eftersom de har mycket material kopplat till orten.

Rapportering & Uppföljning
När projektet är färdigt kommer nytt möte hållas med alla intressenter för att rapportera hur projektet genomförts och om det finns eventuella klagomål eller förbättringar som bör genomföras.